Zásady ochrany osobních údajů společnosti
PARK HOLIDAY a.s.

Společnost PARK HOLIDAY a.s. provozuje rekreační komplex na principu klubového zařízení. Ochranu soukromí a osobních údajů při poskytování našich služeb proto považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti PARK HOLIDAY a.s.

1. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Jsme společnost PARK HOLIDAY a.s., IČO: 27426971, se sídlem Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice, PSČ 103 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10560 (dále jen „PARK HOLIDAY a.s.“), tel. č. +420 267 268 111, e-mail: ochranaou@parkholiday.cz. V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje a stáváme se tak správci osobních údajů. To platí i tehdy, pokud jste nám poskytli nějaké své osobní údaje ještě před uzavřením smlouvy (zajímáte se o naše služby, odeslali jste objednávku, apod.).

2. Proč a na jakém právním základě osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v rámci procesu uzavírání a plnění smlouvy. Právním základem je tak samotné uzavírání a plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje pro následující účely (v závorce případně uvádíme rozsah zpracování):

Nad rámec plnění smlouvy musíme plnit naše zákonné povinnosti. Ty spočívají zejména ve:

Nevyhneme se zpracování založenému na našem oprávněném zájmu (proti tomuto zpracování můžete vznést námitku):

Ve výše uvedeném rozsahu je poskytnutí osobních údajů povinné a bez nich bychom s Vámi nemohli uzavřít smlouvu, resp. požadované služby poskytovat. Ke zpracování těchto osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Proti zpracování založenému na našem oprávněném zájmu nicméně můžete vznést námitku (blíže viz bod 7.7).

Další osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Na jeho základě:

3. Jaké osobní údaje při poskytování služeb tedy zpracováváte?

V rámci naší činnosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

4. Po jak dlouhou dobu osobní údaje uchováváme?

Při poskytování ubytovacích služeb jsme dle zákona o místních poplatcích povinni zpracovávat a uchovávat osobní údaje pro účely vedení tzv. evidenční knihy, a to v rozsahu jméno a příjmení hotelového hosta, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, doba ubytování, účel pobytu, a to vše po dobu 6 (šesti) let od provedení posledního zápisu do této knihy.

Při poskytování ubytovacích služeb cizincům jsme dle zákona o pobytu cizinců povinni uchovávat osobní údaje vedené v tzv. domovní knize, a to v rozsahu jméno a příjmení cizince, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, popř. č. víza, počátek a konec ubytování, a to po dobu 6 (šesti) let od provedení posledního zápisu do této knihy.

Faktury vystavené společností PARK HOLIDAY a.s. jsou v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 (deseti) let od jejich vystavení. Jsme povinni doložit právní důvod pro vystavení faktur, a proto po dobu 10 (deseti) let od jejich ukončení archivujeme i příslušné související podklady.

U našich klientů zpracováváme ve své zákaznické databázi identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách a údaje ze vzájemné komunikace po dobu poskytování služby, a dále po dobu 10 (deseti) let ode dne ukončení trvání poslední smlouvy mezi společností PARK HOLIDAY a.s. a tímto klientem.

Kamerové záznamy jsou zpracovávány po dobu 10 (deseti) dnů ode dne jejich pořízení. V případě zachycení incidentu jsou příslušné záznamy uchovávány po nezbytně nutnou dobu.

Osobní údaje zpracovávané na základě poskytnutého souhlasu uchováváme po dobu, na kterou byl souhlas poskytnut, nebo do odvolání souhlasu, pokud nemáme jiný právní základ pro jejich zpracování.

5. Komu osobní údaje předáváme?

Pečlivě vybíráme partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu či k jejich jinému zneužití. Společnost PARK HOLIDAY a.s. předává osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Dále jsme povinni předávat některé Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, a to pouze v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.

6. Co děláme pro bezpečnost Vašich osobních údajů?

Učinili jsme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji našich klientů nebo potenciálních klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

7. Jaká mám v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení máte následující práva:

7.1. Právo odvolat poskytnutý souhlas

Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat, a to buď využitím k tomu určeného odkazu uvedeného v každém zasílaném obchodním sdělení, nebo zasláním požadavku na e-mail: ochranaou@parkholiday.cz. Odvolání souhlasu je bezplatné.

Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné např. pro splnění smlouvy, nebo plnění právní povinnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat dál).

7.2. Právo na přístup

Na dotaz Vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se Vaší osoby. A pokud ano, pak Vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, Vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na další informace v rámci práva na přístup je možné uplatnit na adrese ochranaou@parkholiday.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

7.2. Právo na opravu a doplnění

Můžete požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají Vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

Požadavek na opravu nebo doplnění osobních údajů nám můžete zaslat na ochranaou@parkholiday.cz.

7.3. Právo na výmaz

Naše systémy jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly automatický výmaz nebo anonymizaci osobních údajů, které již nepotřebujeme k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Pokud byste však měli za to, že k výmazu přesto nedošlo, nebo že nějaké Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

Právo na výmaz můžete uplatnit na ochranaou@parkholiday.cz.

7.5. Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

Právo na omezení zpracování osobních údajů je možné uplatnit na ochranaou@parkholiday.cz.

7.6 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, pokud by takové rozhodnutí mělo pro Vás právní účinky nebo se Vás významně dotýkalo.

7.7 Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Můžete vznést námitku i proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme dál Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitku ve výše uvedeném smyslu můžete vznést na ochranaou@parkholiday.cz.

7.8. Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo na přenositelnost můžete uplatnit na ochranaou@parkholiday.cz.

7.9. Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. Zasílání obchodních sdělení

Námi rozesílaná obchodní sdělení jsou označena zkratkou OS, termínem „obchodní sdělení“, nebo jiným vhodným označením, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z našich obchodních sdělení je vždy zřejmé, kdo je jejich odesílatelem.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení nám mohou poskytnout pouze osoby starší 16 let.

9. Kam se mohu obrátit s dotazem?

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice, PSČ 103 00, na tel. č. +420 267 268 111, nebo na e-mail: ochranaou@parkholiday.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů je veškerá komunikace s Vámi monitorována a archivována.

10. Změna pravidel ochrany soukromí

Tato pravidla ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020. Tato pravidla jsme oprávněni jednostranně měnit. V takovém případě jsme povinni Vás o změně s předstihem vyrozumět.


zpět© 2024 PARK HOLIDAY a.s., Created by FUTURA | Graphics studio