Souhlas se zpracováním osobních údajů pro
PARK HOLIDAY a.s. – marketingové aktivity

Tímto uděluji společnosti PARK HOLIDAY a.s., IČO: 27426971, se sídlem Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice, PSČ 103 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10560 (dále jen „PARK HOLIDAY a.s.“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem oslovování s nabídkou služeb a informování o pravidelných i mimořádných akcích společnosti PARK HOLIDAY a.s., včetně zasílání obchodních sdělení

v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, druh dosud využívaných služeb a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to buď využitím k tomu určeného odkazu uvedeného v každém zasílaném obchodním sdělení, nebo zasláním požadavku na e-mail: ochranaou@parkholiday.cz.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených společností PARK HOLIDAY a.s. na základě smluv o zpracování osobních údajů. Mezi kategorie zpracovatelů, kterým můžeme osobní údaje poskytnout, patří: poskytovatel služeb marketingové podpory a správy reklamních kampaní, provozovatel serveru. V rámci uvedeného zpracování nebudeme Vaše osobní údaje předávat do třetích zemí.

V rámci uvedeného zpracování nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky, nebo se jich toto rozhodování obdobným způsobem významně dotýkalo.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat, a to buď využitím k tomu určeného odkazu uvedeného v každém zasílaném obchodním sdělení, nebo zasláním požadavku na e-mail: ochranaou@parkholiday.cz.

2. Právo na přístup

Na dotaz Vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se Vaší osoby. A pokud ano, pak Vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, Vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

3. Právo na opravu a doplnění

Můžete požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají Vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

4. Právo na výmaz

Naše systémy jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly automatický výmaz nebo anonymizaci osobních údajů, které již nepotřebujeme k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Pokud byste však měli za to, že k výmazu přesto nedošlo, nebo že nějaké Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy.

5. Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

 

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

 

6. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, pokud by takové rozhodnutí mělo pro Vás právní účinky nebo se Vás významně dotýkalo.

7. Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Můžete vznést námitku i proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme dál Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

8. Právo na přenositelnost

Dále máte právo získat od společnosti PARK HOLIDAY a.s. osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste jí poskytl/a na základě tohoto souhlasu. Na základě Vaší žádosti Vám budou poskytnuty údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytneme jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Výše uvedená práva můžete uplatnit na emailové adrese ochranaou@parkholiday.cz.

9. Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Jak nás můžete kontaktovat:

PARK HOLIDAY a.s.
Květnového povstání 194,
CZ 103 00 Praha 10 – Benice
e-mail: ochranaou@parkholiday.cz
tel. č.: +420 267 268 111


zpět© 2024 PARK HOLIDAY a.s., Created by FUTURA | Graphics studio